Składowe spójne

Znajdowanie składowych spójnych za pomocą wyznaczania krawędzi.

 

#include "opencv2/highgui/highgui.hpp"
#include "opencv2/imgproc/imgproc.hpp"
#include <iostream>
#include <stdio.h> 

using namespace std;
using namespace cv;


int main(){

 Mat img = imread("./circles.png", 1 );
 
 cvtColor(img, img, CV_BGR2GRAY);
 threshold(img, img, 100, 255,THRESH_BINARY);
 Mat contours_img = img.clone();
 vector<vector <Point> > contours;
 vector<Vec4i> hierarchy;

 findContours(img, contours, hierarchy, 
        CV_RETR_TREE, CV_CHAIN_APPROX_NONE );

 
 imshow( "Contours", contours_img );

 for (int contour=0; (contour < contours.size()); contour++){
  Scalar colour( rand()&0xFF,rand()&0xFF,rand()&0xFF );
  drawContours( contours_img, contours, contour, colour, CV_FILLED, 8, hierarchy );
 }

 imshow( "Component", contours_img);

 waitKey(0);
 return 0; 
}